Współczesny rynek prawny stawia przed podmiotami świadczącymi zawodowo pomoc prawną wyzwania, które nie były znane jeszcze dwadzieścia lat temu. Sprawne poruszanie się po systemie prawnym wymaga nie tylko znakomitej wiedzy prawniczej, ale również niezwykle szerokiej wiedzy ogólnej o otaczającej nas rzeczywistości. Gwałtownie rozwijająca się technika informacji, nowe metody prowadzenia działalności gospodarczej, także nowatorskie podejście do projektowania i wytwarzania produktów wymagają od prawników holistycznej wiedzy powszechnej, która daje możliwość zastosowania odpowiednich przepisów do właściwych sytuacji. Niezbędną cechą współczesnego adwokata musi być zatem nie tylko poszerzanie własnej wiedzy prawnej, ale również pozyskiwanie informacji o otaczającej nas rzeczywistości.

Toczące się postępowania niezwykle często obejmują bardzo wiele dziedzin prawa. Obecnie normą jest, iż sprawy odszkodowawcze wynikające z wypadków komunikacyjnych są immanentnie związane ze sprawami karnymi. Zdarza się też, iż przepisy prawa wprost wymagają, aby postępowanie sądowe poprzedzone było postępowaniem administracyjnym jak ma to np. miejsce w sprawach o rozgraniczenie. Decyzje administracyjne organów podatkowych w zakresie prawa podatkowego mogą implikować powstanie odpowiedzialności karnoskarbowej. Przykładów takich można mnożyć więcej. Transgresja lub też równoległe prowadzenie postępowań obejmujących różne dziedziny prawa a tyczących się tego samego zdarzenia faktycznego są obecnie normą.

Jednym z naszych głównych atutów jest umiejętność płynnego poruszania się na przestrzeni wielu wymiarów prawa. Działanie takie nie tylko pełniej realizuje interes prawny naszego klienta, ale często zwiększa szanse na pozytywne załatwienie sprawy.  Jest to kwestia, którą należy mieć na uwadze szukając pomocy prawnej.

Businessmen Shaking Hands

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi podstawę systemu prawnego. Głównym celem tej dziedziny jest regulowanie wszelkich stosunków łączących podmioty posiadające zdolność prawną. Zaliczyć należy tu umowy, zobowiązania wynikające z deliktów lub niewłaściwego wykonywania umów. Jedną z istotniejszych kwestii, która zaliczanych do części ogólnej prawa cywilnego jest ochrona dóbr osobistych – wartości immanentnie związanych z człowiek, niezbywalnych i przyrodzonych. W naszej kulturze prawnej na znaczeniu zyskują wartości takie zdrowie, życie ludzkie lub godność, co znajduje swoje potwierdzenie w ewoluującym orzecznictwie. Częścią prawa cywilnego jest również tzw. prawo rzeczowe. Ta szczególnie istotna dziedzina reguluje uprawnienia i ograniczenia prawa własności. Zaliczyć należy do tej części ograniczone prawa rzeczowe, tj. prawa osób trzecich przysługujące na rzeczy właściciela. Do tego typu instytucji zalicza się tzw. służebności, zastaw, hipotekę, użytkowanie. Prawo cywilne podejmuje także zagadnienia związane ze spadkami i testowaniem. Postępowania z zakresu prawa cywilnego najczęściej obejmują sprawy o zapłatę, wydanie rzeczy, zaprzestanie bezprawnych naruszeń, ochronę dóbr osobistych. Przedmiotem spraw tego typu są również postępowania z zakresu wzajemnych roszczeń współwłaścicieli, a także tzw. sprawy działowe obejmujące np. podział majątku wspólnego.

prawokarne

Prawo karne

Prawo karne materialne jest dziedziną prawa, która zajmuje się określaniem czynów zabronionych przez ustawę oraz karami, które grożą za ich popełnienie. Obrona w procesach karnych stanowi jedną z podstawowych zadań jakie stawia ustawodawca adwokaturze, a wykonywanie obrony formalnej i materialnej przez obrońcę zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym stanowić ma gwarancję sprawiedliwego procesu. W tym kontekście pamiętać należy, że działania adwokackie w procesie karnym nie zamykają się tylko w roli obrońcy oskarżonego. Adwokat bowiem często występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego realizując w ten sposób prawa ofiary przestępstwa przed sądem. Celem procesu karnego jest bowiem nie tylko ukaranie sprawcy, ale również uczynienie zadość osobie, która ucierpiała na skutek czynu zabronionego. Pamiętać należy również, iż prawa oskarżonego nie kończą się na procesie karnym. Skazany bowiem ma szerokie uprawnienia w postępowaniu wykonawczym i ma prawo starać się np. o odroczenie wykonania kary, jej warunkowe zawieszenie, rozłożenie kary grzywny na raty, czy np. wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki istniejąc w ramach więzów rodzinnych – pod tym nieco enigmatycznym określeniem wiążą się sprawy dotyczący małżeństwa, macierzyństwa, a także opieki, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dziećmi. Do typowych spraw z tego zakresu należy zaliczyć postępowania rozwodowe, wokół których często pojawiają się kwestie dotyczące regulacji styczności dzieci z rodzicami. Niestety, bardzo często konieczne jest również dochodzenie roszczeń alimentacyjnych. W tym kontekście szczególne znaczenie ma egzekucja takich świadczeń z zagranicy, co też stanowi obecnie normę w sytuacji gdy zobowiązany przebywa poza granicami kraju.

administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje niezwykle szerokie spectrum zagadnień. Wspomnieć należy jedynie o postępowaniach administracyjnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, łowieckiego czy oświatowego. Ostateczne decyzje adminsitracyjne często zaskarżane są do sądów administracyjnych, które właściwe są m.in. do rozpoznawania skarg na decyzje organów administracji państwowej, organów podatkowych, ale także aktów prawa miejscowego. Kontrola sądowoadministracyjna aktów władczych administracji pełni szczególną rolę w systemie prawnym i stanowi swoistą gwarancję poszanowania praw i wolności obywateli przez aparat państwowy. Jest to często jedyna i ostateczna forma ochrony uzasadnionych interesów prawnych, które zostały bezprawnie naruszone np. przez organy podatkowe. Rolą zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych jest sporządzanie pism inicjujących postępowania, aktywna reprezentacja w toku postępowania administracyjnego czy też skarżenie decyzji organów I instancji oraz decyzji ostatecznych. Szczególne znaczenie mają tu skargi do sądów administracyjnych zarówno na decyzje, jak i na akty prawa miejscowego lub bierność organów, których obowiązkiem jest niezwłoczne załatwienie sprawy.

gospodarcze

Prawo gospodarcze

Profesjonalna obsługa prawna podmiotów zawodowo trudniących się działalnością gospodarczą jest jednym z głównych obszarów działalności adwokatów. Nasza kancelaria nie tylko reprezentuje podmioty gospodarcze w procesach o charakterze gospodarczym, ale również tworzy atypowe umowy a często także opinie prawne dotyczące rodzących się wątpliwości w zakresie stosowania prawa. Pomoc prawna w sprawach o profilu gospodarczym najczęściej obejmuje porady prawne na gruncie zawieranych umów pomiędzy przedsiębiorcami a także w postępowaniach sądowych. Reprezentacja przed sądem obejmuje prócz spraw o zapłatę, postępowanie w przedmiocie uchylania uchwał spółek prawa handlowego, rozszerzenie odpowiedzialności zarządu za długi spółki. Szczególną gałęzią tej dziedziny prawa są sprawy prowadzone w ramach postępowań upadłościowych a także postępowania rejestrowe.

prawopracy

Prawo pracy

Prawo pracy zajmuje się całościowym uregulowaniem stosunków łączących pracodawcę z pracownikiem. Unormowania te obejmują zawiązanie i rozwiązanie stosunku łączącego strony, wymiar świadczonej pracy, a także jej warunki. Z punktu widzenia zawodowej pomocy prawnej na pierwszy plan wybijają się prawa podmiotowe pracownika, zarówno te które przysługują mu względem pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy jak i uprawnienia dochodzone na drodze sądowej obejmujące roszczenia np. o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Rozwój świadomości pracowników wymusił również potrzebę stworzenia nowych gwarancji ochrony godności osób świadczących pracę na rzecz podmiotów ekonomicznie silniejszych. Ochrona dóbr osobistych pracowników nie była bowiem do niedawna regulowana w Kodeksie pracy, a jedynie przysługiwała na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. W chwili obecnej duża część spraw pracowniczych dotyczy dyskryminacji i mobbingu.