Picture of Elżbieta Kurpiel
adwokat

Elżbieta Kurpiel

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Logistyki i Zarządzania na Akademii Morskiej w Szczecinie. Ukończyła aplikację adwokacką w mieście Szczecin. Podczas aplikacji adwokackiej wiedzę i doświadczenie zdobywała pod bacznym okiem szczecińskich adwokatów, współpracując z towarzystwami ubezpieczeń i administracją samorządową. W trakcie aplikacji adwokackiej rozwijała umiejętności sporządzania pism procesowych z zakresu wszystkich gałęzi prawa, niezbędnych dla potrzeb różnorodnych postępowań, jak i reprezentowała Klientów w szczególności: w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych, przed organami ścigania oraz w kontaktach z ich kontrahentami i podczas spotkań lub mediacji z przeciwnikami procesowymi. Od wielu lat prowadzi zawodowo sprawy swoich Mocodawców i dba o ich interesy, przejawiając przy tym wysoką sumienność, profesjonalizm oraz prezentując rzetelną wiedzę, pozwalającą na znalezienie najlepszego rozwiązania problemów prawnych Klientów. Jako adwokat szczególną wagę przykłada do pełnego, bieżącego informowania swoich Mocodawców o stanie prowadzonych spraw oraz zapewnienia im możliwość czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Cechuje ją ponadprzeciętna dbałość o interesy Klientów, które zawsze są priorytetowe. Dba o komfort swoich Mocodawców, a relacje z Klientami opiera na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jest osobą kreatywną, a jako prawnik - otwartą na różne koncepcje prowadzenia danej sprawy i szukającą jak najkorzystniejszego rozwiązania każdego problemu. Bezwzględnie przestrzega tajemnicy adwokackiej oraz zasad etyki wykonywania zawodu. Jest świadoma ciągłych zmian w prawie, co motywuje ją do nieustannego doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Realizuje nałożony na adwokatów obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – posiada ważną polisę OC.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Picture of Piotr Rudnicki
adwokat

Piotr Rudnicki

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłem również politologię na Wydziale Humanistycznym tej samej uczelni. Aplikację adwokacką odbywałem w Słupsku tj. na terenie Koszalińskiej Izby Adwokackiej a także w Szczecinie, w tutejszej Izbie. W Szczecinie zdałem również egzamin adwokacki i jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
W trakcie mojego przygotowania do zawodu miałem styczność z każdą dziedziną prawa. W szczególnym kręgu moich zainteresowań znajdują się jednak postępowania cywilne, gospodarcze, administracyjne, a także sprawy karne związane z obrotem gospodarczym. Posiadam szeroką wiedzę ogólną, która często pozwala mi osiągnąć przewagę w pertraktacjach pomiędzy kontrahentami jak i na sali sądowej. Uważam, iż celem adwokata jest realizowanie interesów moich klientów wszelkimi dostępnymi środkami przewidzianymi przepisami prawa. Zasada ta wydaje się oczywista, lecz pamiętać należy, że elastyczne podejście do potrzeb klientów wymaga abstrakcyjnego podejścia do przepisów prawa.
Szczególnie istotne jest dla mnie również doskonały kontakt z moimi Mocodawcami. Skuteczna reprezentacja wymaga bowiem pełnego porozumienia i koherencji działań podejmowanych przez pełnomocnika lub obrońcę oraz jego Klienta. Wymóg ten stanowi często o powodzeniu lub porażce prowadzonego postępowania, na co szczególnie uczulam moich Mandantów. Wzajemne zrozumienie jest nierozerwalnie związane z pełnym zaufaniem zarówno adwokata jak i osoby, która zleca mu prowadzenie sprawy. Z tego powodu jako najważniejszą zasadę deontologiczną wykonywanego zawodu traktuję tajemnicę adwokacką.

Jako adwokat aktywnie wykonujący zawód posiadam również ważną polisę odpowiedzialności cywilnej.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Elżbieta Kurpiel

Tel: 693 426 784
NIP: 858-171-72-63
Regon: 320366354
Nr Konta: 47 1050 1559 1000 1338 4259
E-mail: adwokat.kurpiel@adwokaci-szczecin.com

Piotr Rudnicki

Tel: 506 206 092
NIP: 839-285-15-52
Regon: 320366354
Nr Konta: 84 1050 1559 1000 0092 2996 3609
E-mail: adwokat.rudnicki@adwokaci-szczecin.com