Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Szczecinie,

lecz prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, z czego najwięcej na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego. Mamy bogate doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie walczyliśmy o prawa naszych Klientów nie tylko z osobami fizycznymi i prawnymi, ale również ze Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Nasza działalność obejmuje usługi prawne wykraczające poza klasyczne ujęcie działalności zawodowych pełnomocników. Oferujemy Klientom kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania sądowego. Sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych, aktów założycielskich spółek, a także reprezentujemy takie podmioty w postępowaniach rejestrowych.

W ramach prowadzonej praktyki przygotowujemy również opinie prawne dotyczące konkretnych sytuacji i wynikających z nich zagadnień prawnych.

Jako adwokaci podejmujemy się również prowadzenia negocjacji przedsądowych oraz doradztwa prawnego w ramach podejmowanych przedsięwzięć przez naszych Mandantów.

► Profil kancelarii

Wiedza i doświadczenie

Obie te cechy są w zasadzie właściwe dla wszystkich aktywnie wykonujących zawód adwokatów. Poziom skomplikowania przepisów, dynamiczny rozwój życia społeczno-gospodarczego wymagają od zawodowych pełnomocników oryginalnego i twórczego podejścia do stawianych wyzwań.

W dzisiejszych czasach znajomość przepisów i orzecznictwa nie jest wystarczająca do należytej reprezentacji podmiotów zarówno przed sądem jak i w negocjacjach związanych z zawieraniem umów.

Niezbędnym elementem dynamicznego popierania praw podmiotowych jest posiadanie szerokiej wiedzy ogólnej w zakresie prowadzonych spraw oraz nieustanne kształcenie.

Staranność i zaangażowanie

Postępowanie sądowe bardzo często jest długim, zmiennym i skomplikowanym procesem. Na przestrzeni pewnego okresu czasu dwie strony spierają się przed sądem niejednokrotnie przedstawiając swoje uzasadnione racje i rzeczowe argumenty. W takich sprawach szczególnie istotne jest pełne zaangażowanie adwokata począwszy od przygotowania taktyki procesowej, pierwszych pism przygotowawczych, skończywszy na postępowaniu wykonawczym.

Równie istotna dla podejmowanych działań jest staranność w podejmowanych czynnościach. Pamiętać bowiem należy, iż proces sądowy opiera się na zasadzie kontradyktoryjności, a wszelkie błędy i niedociągnięcia mogą być wykorzystane przez stronę przeciwną.

Zrozumienie potrzeb Klienta

Celem postępowania sądowego jest osiągnięcie określonego celu adekwatnymi środkami w jak najkrótszym czasie. Jako adwokaci prowadzący praktykę obejmującą reprezentację osób prywatnych w pełni rozumiemy, iż proces sądowy jest wyjątkowo stresującym przeżyciem, wzbudzającym poczucie niepewności i osamotnienia. Uczucie to jest potęgowane wątpliwościami co do wyniku postępowania nawet w przypadku najprostszej, najbardziej oczywistej sprawy.

Naszą rolą we wszelkich postępowaniach jest nie tylko świadczenie pomocy prawnej i podejmowanie czynności przed organami rozstrzygającymi sprawę, ale pomoc i udzielanie przystępnej informacji o prowadzonej sprawie.

Obierana przez nas taktyka ukierunkowana jest nie tylko na skuteczne prowadzenie sprawy ale na jej szybkie załatwienie jak najniższym kosztem. Uważamy, iż tylko takie działanie w pełni reprezentuje dobrze rozumiany interes naszych Klientów.

Prawo cywilne

Przedmiotem tej gałęzi prawa jest regulowanie stosunków łączących podmioty prywatne. Prawo cywilne zajmuje się zatem kształtowaniem stosunków zobowiązaniowych (np. umowy lub zobowiązania wynikające z czynów niedozwolonych), a także uprawnień i obowiązków wynikających z praw rzeczowych. Szczególnie istotne są tu kwestie związane z prawem własności oraz innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak służebności, zastawy, hipoteki. Dziedzina ta obejmuje także problematykę dziedziczenia oraz szeroko rozumianego prawa osobowego.

Prawo gospodarcze

Ta specyficzna część prawa cywilnego reguluje wszelkie stosunki prawne oparte na działalności gospodarczej uczestników obrotu gospodarczego. Oprócz zwykłych spraw o zapłatę, do kategorii tej zaliczyć należy spektrum postępowań szczególnych, między innymi sprawy z zakresu zaskarżania uchwał spółek prawa handlowego, postępowania w sprawie wykluczenia wspólników ze spółki, zapłatę zaległej dywidendy czy też odpowiedzialności za długi zarządu niewypłacalnej spółki.

Prawo karne

Prawo karne stanowi drugą najważniejszą gałąź prawa. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko prawo karne sensu stricto, ale również prawo karnoskarbowe regulujące przestępstwa popełniane na gruncie zobowiązań podatkowych. Dziedziną o której również należy wspomnieć jest także prawo wykroczeń, które w dobie zaostrzających się sankcji za popełniane wykroczenia drogowe stanowi szczególne źródło dolegliwych restrykcji dla adresatów norm prawnych. Szczególne znaczenie ma prawo karne wykonawcze, które zawiera instytucje prawne pozwalające w niektórych sytuacjach złagodzić skutki zbyt dolegliwej kary.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi trzeci główny nurt prawa. Dziedzina ta jest niezwykle zróżnicowana i w zasadzie opiera się na poszczególnych aktach prawnych regulujących poszczególne kwestie – nie tylko ustawach, ale np. aktach prawa miejscowego czy też jednostkowych decyzjach administracyjnych. Co do zasady od każdej ostatecznej decyzji organu administracji publicznej, ale także uchwały rady gminy, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozpoznaje sprawę biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium legalności podjętego rozstrzygnięcia. Niezwykle istotną dziedziną tej gałęzi prawa są sprawy podatkowe, które niezwykle często znajdują swój finał we właściwych sądach.

Prawo rodzinne

Opisywana dziedzina prawa obejmuje regulację stosunków rodzinnych. Do tej kategorii zaliczyć należy sprawy rozwodowe, związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi czy też sprawy alimentacyjne i stosunki między małżonkami we wszystkich obszarach wspólności małżeńskiej.

Prawo pracy

Przytoczona dziedzina prawa reguluje kwestie związane ze stosunkiem pracy. Szczególnie istotne są tu zagadnienia związane z zawarciem i zakończeniem umowy łączącej pracownika oraz pracodawcę, w tym prawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Pamiętać bowiem należy, iż zwolnienie z pracy musi w swojej formie czynić zadość właściwym przepisom, których naruszenie skutkować może roszczeniami pracownika względem pracodawcy. Na rynku usług prawnych daje się zauważyć również wzrost świadomości pracowników co do ich praw w zakresie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem.

Nasza kancelaria

Nasza wspólna kancelaria stara się świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie, respektując zasady etyki adwokackiej a także żywotne potrzeby naszych Klientów, realizując w ten sposób społeczny cel palestry. Działając wspólnie, wymieniając się doświadczeniami a także wzajemnie korzystając z naszej wiedzy jesteśmy wstanie sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym w dzisiejszych czasach zawodowym prawnikom. Wyraźne różnice pomiędzy nami stanowią istotny element pozwalający nam zachować obiektywizm, natomiast nasze komplementarne cechy charakteru otwierają przed nami możliwość adaptacji do każdej możliwej sytuacji.

Picture of Elżbieta Kurpiel
adwokat

Elżbieta Kurpiel

► Więcej o nas

Picture of Piotr Rudnicki
adwokat

Piotr Rudnicki

► Więcej o nas

Współpracujemy z: